Pionex loader

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ustawy 1 i ustawy 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:
 Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem sprzedaży towarów i świadczenia usług jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIONEX Piotr Gabryś z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Wyzwolenia 89.

Inspektor ochrony danych osobowych w firmie nie został wyznaczony. W kwestii pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ado@pionex.com.pl. Administrator przetwarza dane w celach realizacji przedmiotu łączącej strony umowy oraz obsługi o charakterze handlowym i świadczenia usług, w tym w szczególności:
a) Realizacji zamówień na towary i usługi,
b) Realizacji płatności,
c) Realizacji obsługi reklamacji,
d) Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
e) Ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych, 

Ponadto, informujemy, że: 

1) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z RozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
a) art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stronąjest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której danedotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów,obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
b) art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnegociążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osóbfizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja wsprzedaży).
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
3) Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone: a) firmom zapewniającym obsługę IT,
b) kancelarii radcy prawnego,
c) biegłemu rewidentowi
d) firmom kurierskim/transportowym zapewniającym dostawę towaru
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.
5) Ze względu na fakt, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa administrator musi je przetwarzać przez okres wskazany przepisami prawa (nie ma możliwości usunięcia tych danych osobowych).
6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonania kopii danych.
7) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy – sprzedaży towarów i usług.
9) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.