PSB Profi
OFERTOWNIK:

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 
Zgodnie z art. 13 ustawy 1 i ustawy 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:
 
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem sprzedaży towarów i świadczenia usług jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIONEX Piotr Gabryś z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Wyzwolenia 89.

Inspektor ochrony danych osobowych w firmie nie został wyznaczony. W kwestii pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ado@pionex.com.pl.
 
Administrator przetwarza dane w celach realizacji przedmiotu łączącej strony umowy oraz obsługi o charakterze handlowym i świadczenia usług, w tym w szczególności:

a) Realizacji zamówień na towary i usługi,

b) Realizacji płatności,

c) Realizacji obsługi reklamacji,

d) Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

e) Ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych,
 
Ponadto, informujemy, że:
 
1) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

a) art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów,
obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

b) art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w
sprzedaży).

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

3) Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone:
 
a) firmom zapewniającym obsługę IT,

b) kancelarii radcy prawnego,

c) biegłemu rewidentowi

d) firmom kurierskim/transportowym zapewniającym dostawę towaru

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.

5) Ze względu na fakt, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa administrator musi je przetwarzać przez okres wskazany przepisami prawa (nie ma możliwości usunięcia tych danych osobowych).

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonania kopii danych.

7) Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy – sprzedaży towarów i usług.

9) Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Produkty

Zapraszamy do składania zamówień

Przeglądaj online